top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД („Политика за поверителност“)

 

Нашата компания зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги и свързаните с това дейности.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.itmania.net

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва предплатени и/или абонаментни електронни съобщителни услуги, предоставяни от нас.

 

1.  Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

 

​„АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 113593402, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

„АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД е вписана в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги.

„АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

 

гр. Перник 2300, ул. "Бенковска" No 2/5 или   като   попълните   електронната   форма   за   контакт   на   нашия   уебсайт: https://www.itmania.net/contacts

 

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на личните данни във „АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД на следните координати за връзка: имейл:  info@itmania.net; тел. + 359 887 224170.

 

2.    Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

 

2.1.  В  зависимост от  конкретните цели  и  основания „АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 

 

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД и клиента:

 

•      три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

 

•      три имена, ЕГН,  адрес и  други данни на  Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД;

 

•      три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш законен представител;

 

•      три имена, ЕГН, адрес и други данни на лица, посочени като лица за контакт на юридически лица;

 

•      три имена, ЕГН, адрес и други данни на лица, посочени като получатели на фактури;

 

•      номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

 

•      данни, събирани при плащане, направено към „АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД -  банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на „АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД;

 

•      данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията;

 

Б) Данни, изготвени и генерирани от „АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД в процеса на предоставяне на услугите:

 

•      номер  на  услуга,  клиентски  номер,  детайлизирани  справки  към  месечни zметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;

 

•      трафични  данни  –  данни,  необходими  за  предоставяне  на  електронни съобщителни услуги

 

•      данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност - вид на използваната услуга, общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на периодичните сметки; стойност на ползваните услуги; информация за избрания от Вас начин на плащане,  извършени  и  дължими  плащания;  информация  за  промени  в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;

 

•      данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на крайното устройство;

 

•      данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес;

 

•      IP адрес при посещение на уебсайта ни, платформата за онлайн обслужване;

 

•     информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове, електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

 

•     данни във връзка с предявена рекламация по отношение на закупено от „АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД крайно електронно съобщително устройство;

 

2.2.    Цели и правни основания за обработване на личните данни:

 

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за електронни съобщителни услуги.

 

“АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 

•      Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно потребление; разяснения за ползваните услуги и абонаментните планове и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали - единен телефонен номер за обслужване на клиенти 0887224170, онлайн платформа, продажба от разстояние, електронна форма за контакт и др.;

 

•      Актуализиране  на  Вашите  лични  данни  или  на  информацията  за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;

 

•      Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание за изменение на тарифен план;

 

•      Проверка    на    обем    и    вид    клиентско    потребление    по    Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД от нетипичен трафик и измами и злоупотреби от трети лица. Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани и прекратени услуги;

 

•      Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от сделка;

 

•      Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

 

•      Техническо съдействие за  създаване на  акаунт/и и  възстановяване на забравена парола за достъп до платформите за електронно обслужване

 

•      Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми - на място и чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване на услугата. Възстановяване на услуги, спрени поради неплащане;

 

•      Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми;

 

•      Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга;

 

•      Гаранционно и сервизно обслужване на устройства;

 

•      Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 

•      Осигуряване защита и сигурност на мрежата на “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД;

 

Б)  В  изпълнение  на  свои  законови  задължения,  “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 

•      Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от сделка;

 

•      Предоставяне на  информация за  клиента  и  ползвани  от  него  услуги  по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

 

•      Управление на предоставени съгласия;

 

•      Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на Услугите;

 

•      Извършване   на   данъчно   –   осигурителен   контрол   от   съответните компетентни органи;

 

•      Предоставяне   на    информация   на    Комисията   за    регулиране   на съобщенията, на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони;

 

•      Предоставяне  на  информация  на  съда  и  трети  лица  в  рамките  на производства пред съд;

 

•      Управление    на    трафика    съгласно    изискванията    на    действащото законодателство;

 

•      Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания – в случаите, когато е необходимо да се съберат неплатените задължения на абонатите към “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД.

 

3.  Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 

•      Транспортни/куриерски фирми с  оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или закупени/ ремонтирани стоки;

 

 

•      Лица, които по възлагане на “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД поддържат оборудване и софтуер,

използвани за обработване на личните Ви данни;

 

•      Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

 

3.  За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга и/или продажба на застраховка се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;

 

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

 

Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД за срок от 6 месеца.

 

4.  Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

 

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

 

 

4.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

 

4.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

 

✓    същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;

✓    оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;

✓    обработването на данните е признато за незаконно;

✓    националното или европейското законодателство изискват това;

 

4.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

 

✓    при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД да провери точността на данните;

✓    установено   е   неправомерно   обработване,   но   Вие   желаете   само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;

✓    желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;

✓    при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

 

 

4.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

 

а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

4.6. да възразите пред “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при

 

 

упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

 

4.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД.

 

4.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

 

В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление по имейл или да отправите желанието си чрез обаждане на телефон 0887224170.

 

5.  Може ли да откажете предоставянето на лични данни на “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД и какви са последиците от това

 

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД.

 

Непредоставянето на следните данни препятства възможността “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД да сключи договор с Вас:

 

•      три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

 

•      три  имена, ЕГН,  адрес и  други данни на  Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД;

 

•      номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

 

•      данни, събирани при плащане, направено към “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД - номер на банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на “АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД;

 

•      данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията

 

6.  Политика за „бисквитките“.

 

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

 

Видове бисквитки

 

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки: Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

 

Бисквитки за функционалност

 

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира  анонимна  информ ация  за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

 

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

 

 

Деактивиране на бисквитки

 

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

 

 

Тази политика  е последно осъвременена на 25.05.2018 г.

bottom of page