top of page

ПРАВИЛА И МЕРКИ ОТНОСНО ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

Настоящите правила и мерки са съставени и публикуването им в страницата www.itmania.net е извършено на основание и във връзка с чл. 2 от Общите условия, приложими към индивидуалните договори, сключвани между „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД, ЕИК-113593402 със седалище гр. Перник, наричано за кратко ДОСТАВЧИК и крайни потребители – физически или юридически лица – относно предоставянето на услугата „Достъп до интернет по локална (безжична) мрежа - LAN (RLAN)” (наричана за краткост „услуга” или „услугата”) самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги, в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120, от 25.11.2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет.

Тези правила и мерки обвързват „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД в отношенията му с крайни потребители – физически или юридически лица – относно услугата „Достъп до интернет“ на основание сключен индивидуален договор, при цитираните Общи условия, като всеки един заинтересован потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД.

(i) „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.

(ii) С публикуването на настоящите правила и мерки в страницата www.itmania.net, „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД информира потребителите, че предоставя услугата „Достъп до интернет” със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

•    При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими”, на „сваляне” /download/, „качване” /upload/, в Mbps:
- Максимална скорост – 100% от рекламираните скорости;
- Минимална скорост – 5% от рекламираните скорости;
- Обичайно налична скорост – 80% от рекламираните скорости;

•    При услуга с рекламирани скорости като „гарантирани”, на „сваляне” /download/, „качване” /upload/, в Mbps:
- Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
- Минимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
- Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости;

•    Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства; ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;

(iii) При предоставяне на услугата „Достъп до интернет“, „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от: подателя и получателя; съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено; предоставените или използвани приложения и услуги и използваните крайни устройства. Извън това, „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

(iv) „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза (iii), изречение второ – разумни мерки (в това число да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги) с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, така и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт; 2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; 3) С цел предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.

(v) Изброените, като изключения в клауза (iv) мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

(vi) „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД има право свободно да предлага услуги, различни от услугата „Достъп до интернет“, които са опитимизирани за определено съдържание, приложения или услуги (или комбинации от тях) когато това оптимизиране е необходимо за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията или услугите. Към настоящия момент такива електронни съобщителни услуги, предлагани от „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД на свои крайни потребители, са преносът и разпространението на телевизионни програми посредством Интернет протокол (IP) и чрез декодиращо крайно устройство – Set Top Box (STB) или приложение /при осигурена техническа възможност за предоставяне на последното от страна на „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД/, инсталирани към телевизионния приемник или друго крайно устройство на потребителите, позволяващи им достъп до програмите и тяхното съдържание, наричана за кратко IPTV или още интерактивна цифрова телевизия.

(vii) Всеки един потребител на услугата „Достъп до интернет“, при необходимото предварително условие да е изправна страна по сключения с „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД индивидуален договор, може да упражни правото си по т. 23, 24 и 25 от съответно приложимите Общи условия и да развали едностранно, и занапред същия договор, посредством уведомление и без санкция за заплащане на неустойки, в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и тук посочените скорости и други параметри за качество на услугата „Достъп до интернет“, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД. Във всички случаи несъответствието, станало повод за разваляне, следва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/.

bottom of page