top of page

Общи условия на договора с крайните потребители

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на  „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на уоравление на дейността: гр. Перник, ул. “Бенковска” № 2, ет. 3, ап. 5, с ЕИК:113593402, които се прилагат за договори с крайни потребители за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс за територията на Република България. Оператор с надлежно подадено уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията с № 08-01-251/11.06.2008 г.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

 

 1. За целите на настоящите  Общи условия използваните по-долу определения имат  следното значение

1.1.”Доставчик на обществени електронни съобщителни услуги” е „Ай Ти Мания”ЕООД  с надлежно подадено уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията с № 08-01-251/11.06.2008 г.,Телефон за връзка: 0887224170, е-мейл адрес:

1.2.”Оператор на обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” е „Ай Ти Мания” ЕООД.

1.3. „Потребител”/ „Краен потребител”   е лице, ползващо електронни съобщителни услуги, предоставявани му от „Ай Ти Мания” ЕООД.

1.4. „Абонат” е потребител, което има сключен договор  с  „Ай Ти Мания” ЕООД  за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

1.5. „Услуга за достъп до интернет" означава обществено достъпна електронна съобщителна услуга, която предоставя достъп до интернет и посредством него свързаност с практически всички крайни точки на интернет, независимо от използваната мрежова технология и крайни устройства.

1.6. „Гарантиране на достъп до отворен интернет” означава чрез  услуга за достъп до интернет крайните потребители да имат  право на достъп до и разпространение на информация и съдържание, да използват и да предоставят приложения и услуги и да използват крайни устройства по свой избор, независимо от местоположението на крайния потребител или доставчика или от местоположението, източника или местоназначението на информацията, съдържанието, приложението или услугата.

1.7.  “Пренос на локален селищен трафик” е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети в рамките на едно и също населено място;

1.8 “Пренос на национален трафик” е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети на територията на Република България;

1.9. “Пренос на международен Интернет трафик” е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и осигуряване на достъп до световната Интернет мрежа.

1.10. “Мрежа на ОПЕРАТОРА” е далекосъобщителната мрежа на оператора, използвана за пренос на данни, включваща съвкупност от преносни съоръжения и когато е необходимо - комуникационни съоръжения и други ресурси, които дават възможност за осъществяване на далекосъобщения.

1.11. “Неправомерни действия” са действия или бездействия:

 •  в  нарушение на договорни задължения, на законови разпоредби, както и в протвиворечие с Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи.

 • изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack),

 • извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на “троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,

 • извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по правото на Европейския съюз и българското законодателство.

 • звършване на кибератаки чрез разпространение на зловреден софтуер или кражба на самоличността на крайните потребители в резултат на шпионски софтуер.

 • Всяко друго действие, което има за последица нарушаване на права и законни интереси.

1.12. Договор за предоставяне  обществени електронни съобщителни услуги/достъп до интенет е индивидуален договор, сключен между „ Ай Ти Мания” ЕООД като Оператора и крайния Потребител като Абонат.

II.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2. Настоящите Общи условия се прилагат  за договори с крайни потребители за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс за територията на Република България.

3.  С настоящите  общи условия  се определят условията за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги от Оператора на Крайните потребители.

4. Настоящите общи условия  имат  за цел да установят   общи правила  за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги от Оператора на Крайните потребители, като се  гарантиране и еднаквото и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и за защита на съответните права на крайните потребители.

5. При несъответствие между уговореното от страните и общите условия се прилага уговореното в договора.

 

III. ПРЕДМЕТ

 

6. „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД  като ОПЕРАТОР предоставя срещу заплащане на възнаграждение /цена/ обществени електронни съобщителни услуги на Потребители: Физически и Юридически лица.

7.Отношенията между Оператора и Потребителя се уреждат с догово, като:

8.Отношенията между Оператора и Потребителя се уреждат с договор между Доставчика и Абоната.

8.1  От  ДОСТАВЧИКА  се предоставя на АБОНАТА  и следната   информация  и обяснения относно услугата, предмет на договора:

 • Доставчика управлява Интернет трафика по този договор с помощта на своя система за управление на трафика.

 • Доставчика не налага никакви ограничения на входящия и изходящ трафик, не използва устройства или програми, които биха повлияли на качеството на достъпните Интернет услуги, както и не следи съдържанието на входящия и изходящ трафик на абоната.

 • Доставчика не ограничава обема на получените или изпратени данни на абоната

 • Ограничението на скоростта на трафика според избрания от абоната тарифен план, може да се отрази върху скоростта на използваните от абоната Интернет услуги, но не се отразява на сигурността и качеството на обмена на данни между абоната и използваните от него Интернет базирани услуги и приложения

 • Договорената скорост на предоставяне на услугата отговаря на рекламираната от „Ай Ти Мания“ ЕООД скорост на достъпа до Интернет. Тази скорост на достъпа се явява максимална за тарифния план, избран от абоната и не е гарантирана.

 • Максималната скорост е гарантирана като най-малко 60% от максималната скорост по договора във времевия интервал от 00:00 ч. до 17:00 ч.

 • Обичайно наличната скорост в часовия пояс 17:00 ч. до 23:59 ч. е около 50% от максималната скорост по договора.

 • Минималната скорост за достъп до Интернет с отчитане на всички фактори, влияещи на скоростта за достъп, е не по-малка от 10% от максималната скорост при избрания от абоната тарифен план при неограничен обем трафик.

 • В случай, че Потребител ползва услуги на  Оператора  без договор, вкл. и ако продължи да ползва услугите на Оператора  след прекратяване на  договора му с Оператора ,  същият дължи на Оператора заплащане на сума/и за ползването на услугата по цена, определена в договорите за същата услуга и за същия период  от други Потребители.

9.  Потребителят има право да се откаже от договора с Оператора в двуседмичен срок от неговото сключване, без да сочи причини за отказа. В този случай Потребителят  едновременно с отказа трябва да върне на Оператора в пълна изправност и предоставените му за осъществяване на услугата технически устройства и/или съоръжения.

9.1 Отказът трябва да се направи от Потребителя в писмена форма.За предаване на техническите устойства и/ или съоръжения от Потребителя на Оператора се съставя протокол, в който се отразява и състоянието, в което те се предават обратно на Оператора.

10.  В този случай таксите за инсталация на услугата не се възстановяват от ОПЕРАТОРА.

 

IV. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОПЕРАТОРА

11. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възмездно  една или няколко от следните услуги за пренос на данни:;

11.1. пренос на локален селищен трафик;

11.2. пренос на национален трафик;

11.3. пренос на международен Интернет трафик;

11.4. други услуги, посочени в индивидуален договор между страните.

11.5 В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т. 11 със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги;

12. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по свой избор ползват крайни далекосъобщителни устройства, които са съответни като технически параметри.

13. Техническите параметри за предоставяне и получаване на услугата се посочват в договора между Оператора и Потребителя или се обявяват от Оператора на неговата интернет страница: https://www.itmania.net/interfaces

14. За предоставяне и ползване на услугите  ОПЕРАТОРЪТ може и да отдава на Потребителите крайни далекосъобщителни устройства под наем или срещу депозит, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез сключване на индивидуалния договор или отделен договор за наем или депозит за оборудването.

15. Качеството на предоставяната/-ите от страна на ОПЕРАТОРА услуга/-и се удостоверява/-т с подходящо измерване откъм страната на абоната (дом или офис), установяващо съответствието на услугата/-ите в качествено и количествено отношение с техническите параметри.

16. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите в срок до 5 работни дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите (ако такава е посочена в ценовата листа).

V.Права на ОПЕРАТОРА.

17. ОПЕРАТОРЪТ има право:

17.1. Да предоставя на Потребители  възмездно  услугите, предмет на настоящите Общи условия

17.2. Да получава от всеки Потребител   заплащане на цена за услугите, които се предоставят от Оператора на Потребителя.

17.3. Да дава указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните далекосъобщителни устройства;

17.4 При забава на Потребителя да заплати цената за услуга/и, предоставена/и от Оператора с повече от 5 дни,  да преустанови  предоставянето на услугите на Потребителя.

17.5. Да прилага мерки за управление на трафика при спазване на Европейското законодателство и българските нормативни актове.

17.6. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на мрежата, като спазва изискванията.

17.7. Да прилага мерки, предвидени в приложимите нормативни актове или в договора, сключен с Потребителя.

17.8. Да има достъп до имота на Потребителя  в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от мрежата;

17.9. По всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия, когато това е  във връзка с предоставянето на услугата в необходимия обем и качество, както и за  подобряване на нейното качество.

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА.

18. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

 • Да предоставя обществени електронни съобщителни услуги в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:

 1. Безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

 2. Качеството на услугите.

 3. Специалното отношение и съдействие към инвалидите и хората с увреждания.

19. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 18  ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

 1. Да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

 2. Да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;

 3. Да използва технически изправни далекосъобщителни устройства; Да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства.

20. Операторът се задължава да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на мрежата 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;

21. Операторът се задължава да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на пълна равнопоставеност, като не  допуска никаква дискриминация, вкл. да  не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;

22. При по-продължителна профилактика (над един час), както и в случай на прекъсване или влошено качество на услугата поради ремонт или разширяване на мрежата, да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като информацията се предоставя със съобщение в сайта и/или с изпращане на СМС до телефона на Потребителя. Предупреждението за профилактика се предоставя 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и ОПЕРАТОРЪТ не е бил своевременно уведомен, както и при извънредни обстоятелства (напр. спиране на електрозахранването, природни бедствия и др.);

23.При необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява със съобщение в сайта си най-малко 24 часа преди искания достъп. Предварително писмено уведомяване не е необходимо, ако съдействието на ОПЕРАТОРА е поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

24. Операторът се задължава  да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната дейност, без тяхното съгласие, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

25. Операторът се задължава да отстранява повредите, предизвикващи влошаване качеството на услугите, в срок до 24 часа от получаване на уведомлението от ПОТРЕБИТЕЛЯ, а ако този срок технологично не е достатъчен, да ги отстрани в обоснован технологичен срок.

26. При повреди, възникнали по независещи от ОПЕРАТОРА и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др. срокът за отстраняване на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство;

27.  При сключването на договора за предоставяне на услуга/и Операторът оповестява  телефон и е-мейл на който ще приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛЯ за повреди и да регистрира всички заявени повреди по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване.

28.  Операторът  уведомява чрез писмено съобщение в сайта си и в офиса си във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

 

 

29.  Операторът  предоставя на телефон 0887224170  информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

30. Операторът дава  писмено становище по всички молби,  предложения, сигнали, жалби на Потребители относно предоставяните услуги от Оператора в едноседмичен срок от тяхното получване.

31. Операторът   води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби, сигнали  и предложения, за причините и основателността им и за предприетите действия след разглежданетоим,  за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.

32.Операторът се задължава да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно  Закона за електронните съобщения.

33. Операторът се задължава  да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

VII. ОTГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА.

34. При забава за активирането на услугите, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 0.5% от еднократните суми за активиране на услугите, но не повече от размера на законната лихва за времето на забава.

35.Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

36. За неотстранени по вина на ОПЕРАТОРА повреди в мрежата и съоръженията към нея, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 5 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления.

37. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност във връзка с непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

38.  ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето на услугата или предоставянето и с влошено качество вследствие от наличие на някоя от следните примерно посочени хипотези:

 1. Извършвани тестове от страна на ОПЕРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. При планирани тестове ОПЕРАТОРЪТ уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата и планираната продължителност на теста в срок от 3 дни преди неговото провеждане;
  ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълнява паричните или други свои задължения по договора с ОПЕРАТОРА;

 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни далекосъобщителни устройства, които като технически параметри не отговарят и/или са несъвмстими за предоставяне на услугата.

 3. . ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съобразява с техническите указания на ОПЕРАТОРА за ползване на услугата;

 4. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

 5. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на ОПЕРАТОРА;

 6. Налице е неработоспособност на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на ОПЕРАТОРА; повреди в преносната среда, включително линии на други далекосъобщителни оператори, неблагоприятни атмосферни условия и други;

 7. Налице е неработоспособност на мрежата, преносната среда или оборудване между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ,което обстоятелство не е по вина на ОПЕРАТОРА;

 8. Вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 9. Други причини, които не могат да се вменят във вина на Оператора.

39.  ОПЕРАТОРЪТ не гарантира пренос на IP пакетите от и до информационни ресурси и връзки, доколкото съществуват локални проблеми с тези ресурси и връзки или съществуват особени права за достъп до такива ресурси, както и от и до заделения интерфейс на своя рутер от и до точката за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ, доколкото собствеността на наетите линии (преносната среда) принадлежи на трети лица – телекомуникационни компании и качеството и параметрите им са извън контрола на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ не гарантира пренос на IP пакетите и доколкото могат да възникнат проблеми поради честотни смущения, електромагнитна пренаситеност или друго физическо въздействие.

40. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето или лошото предоставяне на услугите, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ генерира свръх потребление – постоянно натоварване на преносната среда между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ над 50% (петдесет процента) от възможното натоварване.

 

VIII. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

41. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

 1. Да получават услугите с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия.

 2. Да уведомяват ОПЕРАТОРА за всички проблеми, свързани с ползването на услугите;

 3. Да искат информация и справки по телефона относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

 4. . Да подават молби, жалби, сигнали и предложения до ОПЕРАТОРА, свързани с ползването на услугите и да получават отговори в посоченият срок от тези Общи условия;

 5. . Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до мрежата на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея от ОПЕРАТОРА;

 6. . Да преустановят временно ползването на услуги по свое желание. Ако преустановяването е било с продължителност повече от 6 (шест) месеца, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи цена за новото активиране на услугите, която е равна на инсталационната такса за активиране на услугата.

 7. Да искат съдействие и информация от ОПЕРАТОРА за всякакви технически проблеми, възникнали във връзка с ползване на предоставяните услуги.

IX.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

42. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

 1. При искане от ОПЕРАТОРА да му осигуряват достъп до помещенията си и право на преминаване, както и да оказват всякакво друго съдействие,когато това е необходимо за изпълнението на задълженията на ОПЕРАТОРА във връзка с предоставянето на услугите;

 2. Да ползват услугите в съответствие със законодателството на Еврипейския съюз, на Република България, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия;

 3. Да предоставят на ОПЕРАТОРА или на съответните държавни органи информация, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия;

 4. Да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
  Да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на съоръженията;

 5. Да използват само крайни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

 6. Да не променят своя IP адрес и/или MAC адрес;

 7. Да не продават, предоставят под наем, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугата на трети лица.

 8. Да заплащат цена/и за предоставените им услуги;

 9. Да уведомяват писмено в срок до 48 часа ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните си данни от тези Общи условия.

 10. Да пазят доброто име и търговския имидж на ОПЕРАТОРА както по време на действието на Договора, така и след прекратяването му;

 11. . При наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.

 12. Да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с ползваната услуга, включително и след прекратяване на ползването и;
  Да поддържат актуална и достоверна информация за лицата, на които предоставят достъп до собствената си компютърна мрежа, както и точното време, през което се ползва достъпът;

X.ОТГОВОРНОСТ НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

43. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от  виновно неизпълнение на техните задължения.

44. ОПЕРАТОРЪТ има право да предприеме временни санкции срещу ПОТРЕБИТЕЛ в случай, че ПОТРЕБИТЕЛ:

 1. Изпадне в забава при изпълнение на парично задължение и забавата продължи повече от 5 дни;

 2. Използва услугата в нарушение на разпоредбите на действащото законодателс или Интернет етиката

 3. Не изпълнявадруго свое договорно задължение и това неизпълнение е съществено.

45. Временните санкции по смисъла на т. 43  включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяната услуга от страна на ОПЕРАТОРА. За прилагане на тези мерки ОПЕРАТОРЪТ може, но не е длъжен да отправи 24 часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ  от задължението за плащане на дължимите суми.

46. При забава в  плащането на цена на услуга Потребителят дължи на Оператора  законната лихва,считано от датата на просрочие до окончателното плащане на просрочената сума/и.

XI.ЦEНИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОПЕРАТОРА

 

47.Потребителят заплаща на Оператора цена за предоставените му от Оператора услуги:

 1. Еднократна сума за активиране на услугите, (цена за активиране) за които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са се съгласили да ползват. Цената се заплаща за включване към мрежата при фактическото включване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към мрежата и не подлежи на връщане;

 2. Месечна абонаментна сума за ползването на услугите (месечна цена), за която ПОТРЕБИТЕЛЯ се е съгласил да ползва. Месечната цена е дължима авансово към датата на изтичане срока на услугата за предходния месец. Ако при прекратяване на услугата има останала неплатена дължима сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последната се заплаща в срок от 3 дни, считано от датата на прекратяване на услугата.

 3. Възнаграждения за оказани консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната услуга и други уговорени възнаграждения. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се уговарят индивидуално между страните.

48.Цената на услугата/те, предоставяни от Оператор на Потребител се определят в договор, сключен между тях.

49. В случай, че Потребител ползва цена на услуга, предоставяна от Оператора без договор, Потребителят дължи на Оператора плащане на сума в размер на цената, която се заплаща от други Потребители за същата услуга през този период.

50. Цените за предоставените услуги се заплащат:

1. По банков път – по банкова сметка на  Оператора.

2. Чрез заплащане по ИЗИПЕЙ, ИПЕЙ или друг безкасов начин, за които ОПЕРАТОРА е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

XII. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

51.В 7-дневен срок от  постъпване на жалба/сигнал от Потребител  до Оператора във връзка с предоставяните услуги, Операторът определя датата и час за среща,  която да се проведе с Потребителя  за обсъждане и разглеждане на неговата  жалба/ сигнал, като:

1. За  датата и часа на разглеждане на жалбата/сигнала на  Потребителя, същият се уведомява от Оператира най-малко 7-дни по-рано от определената на дата;

2.В това разглеждане Потребителят участва лично или се представлява от пълномощник, изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

52.В случай, че за изясняване на фактическата обстоновка се налага да се извърши оглед, измерване на място / в дома или офиса на Потребителя/, Потребителят се задължава да осигури достъп.

53. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях.

54.При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

 

XIII.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

55. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива, както и за да ги приведе в съответствие със законодателни промени.

56. ОПЕРАТОРЪТ обявява  публично  Общите условия в 7-дневен срок след тяхното изменение.

57.  Общите условия на Оператора са приложими за периода, за който те са обявени на неговата интернет-страница, освен ако за същия период не е приета нова правна уредба, която изключва изцяло или частично тяхното приложение.

58. Промяна в  Общи условия влиза в сила 1 (един) месец след датата на промяната им, освен ако изменението не е в резултат на нормативни изискваня, в които е определен друг срок.

 

XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

59. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия, както и в индивидуални договори между Оператора и Потребител се прилагат приложимите разпоредби от Правото на Европейския съюз и българското законодателство.

Последната промяна на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е направена на 20.11.2020 г.

 

Брой абонати към 30.03.2023 г.: 1044

Параметри на качеството на предлаганите услуги
bottom of page